ประเภทโครงงาน

      ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลประเภทของโครงงานและยกตัวอย่างประเภทของโครงงานอย่างละ 3 ตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับคนที่ส่งคำตอบแล้วและตอบคำถามลงในส่วนของความคิดเห็นด้านล่าง(งานเดี่ยว 5 คะแนน)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

12 ตอบกลับที่ ประเภทโครงงาน

 1. นางสาว กมลวรรณ คงสิบ ชั้นม.6/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  1. โครงงานมี4ประเภท
  • โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  • โครงงานค้นคว้าทดลอง
  • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
  • โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนออย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้สำรวจและรวบรวมมาได้ เช่น – การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียน
  – การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน
  – การจัดแสดงนิทรรศการในงานประจำปีของโรงเรียน

  โครงงานค้นคว้าทดลอง เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง ต้องทำการศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งๆ มีผลกับอีกตัวแปรหนึ่งอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ อย่างเคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนในการทำโครงงานอย่างชัดเจน เช่น คลื่นแสง การเกิดแสงจากรุ้งกินน้ำ การใช้พืชทะเลลดความเค็มของดิน

  โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานที่ต้องการนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน หรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน เช่น
  โครงงานสีผงธรรมชาติ

  โครงงานความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  โครงงานการสร้าง Michealson Interferomete เพื่อใช้วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ เช่น กังหันลม ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จรวจขวดน้ำ

 2. โครงงานอาชีพมี 4 ประเภท ดังนี้
  1)โครงงานประเภท สำรวบ ค้นคว้าทดลอง ศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์
  คือ
  – โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  – โครงงานค้นคว้าทดลอง
  – โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
  – โครงงานสิ่งประดิษฐ์
  ตัวอย่างเช่น
  1 โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล —–> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนออย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้สำรวจและรวบรวมมาได้ เช่น

  การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  การสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
  โครงงานสำรวบสัตว์น้ำ
  โครงงานสำรวบสัตว์ในป่า
  โครงงานสำรวบต้นไม้ที่มีอายุมาก

  2โครงงานค้นคว้าทดลอง —–>เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง ต้องทำการศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งๆ มีผลกับอีกตัวแปรหนึ่งอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ อย่างเคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนในการทำโครงงานอย่างชัดเจน เช่น
  * การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี
  * การทำขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
  * การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถา
  * การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญญพืช
  โครงงานวิทยาศาสตร์ : ไขมันเสื้อกันหนาวของร่างกาย
  .โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน การออกแบบ
  การค้นคว้าวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ |

  3โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ —–> เป็นโครงงานที่ต้องการนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน หรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน เช่น
  * การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช
  * การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร
  * เกษตรแบบผสมผสาน
  * เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

  4 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ —-> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ เช่น
  โครงงานประดิษฐ์ เครื่องสำร่วย
  โครงานงานประดิษฐ์เครื่องใช้ในบ้าน
  โครงงานประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
  * การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ
  * การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
  * การประดิษฐ์ของชำร่วย
  * การออกแบบเสื้อผ้า

 3. นางสาว สกุลรัตน์ มาตขาว พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 4. นาย จิรายุ กันปี พูดว่า:

  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน ส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าว อาจมีผู้จัดทำขึ้นแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการจัดทำใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาโครงงาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เช่น
  * การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  * การสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้อง
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยศึกษาหลักการและออกแบบการค้นคว้า ในรูปแบบการทดลองเพื่อยืนยันหลักการ ทฤษฎี เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มคุณค่า และการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น

  * การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี
  * การทำขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
  * การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถา
  * การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญญพืช
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ
  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิด หรือคิดขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ จากเนื้อหาวิชาการ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ นำมาปรับปรุง พัฒนา ให้สอดคล้องมีความชัดเจน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการและเชื่อถือได้ เช่น

  * การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช
  * การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร
  * เกษตรแบบผสมผสาน
  * เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา
  4.โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น
  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น เช่น

  * การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ
  * การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
  * การประดิษฐ์ของชำร่วย
  * การออกแบบเสื้อผ้า

 5. นางสาว พัชระ รื่นรมณ์ พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 6. suwimon anusorn พูดว่า:

  โครงงานละก้อมี 4 ประเภทคับ

  -โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  -โครงงานค้นคว้าทดลอง
  -โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
  -โครงงานสิ่งประดิษฐ์

  -โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล —–> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนออย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้สำรวจและรวบรวมมาได้

  -โครงงานค้นคว้าทดลอง —–>เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง ต้องทำการศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งๆ มีผลกับอีกตัวแปรหนึ่งอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ อย่างเคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนในการทำโครงงานอย่างชัดเจน

  -โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ —–> เป็นโครงงานที่ต้องการนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน หรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน

  -โครงงานสิ่งประดิษฐ์ —-> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
  โครงงาน (Project) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปรัชญาของการทำงานโครงงานก็เพื่อประมวลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนตลอดจนเพื่อแสวงหาคำตอบของปัญหาที่นักเรียนสนใจ

  แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ http://www.sudipan.net ได้พบเห็นกระทู้ถามของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทำให้ทราบว่าการทำโครงงานของนักเรียนเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากว่านักเรียนไม่มีความเข้าใจในปรัชญาของการทำโครงงาน ทำให้ไม่ทราบว่าจะทำโครงงานอย่างไรดี ประกอบกับเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ “คะแนน” ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน นักเรียนหลายคนที่ขาดแรงจูงใจที่จะทำโครงงานจึงเกิดความวิตกกังวลว่าจะทำโครงงานได้สำเร็จหรือไม่ ดังนั้น บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางในการทำโครงงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ

  ประเภทของโครงงาน

  ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับโครงงานก่อน โดยทั่วไปแล้วโครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  • โครงงานค้นคว้าทดลอง
  • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
  • โครงงานสิ่งประดิษฐ์
  • 1. โครงงานหมายถึงข้อใด?
  • 1. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • 2. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • 3. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
  • 4. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
  • 2. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  • 1. ขอบเขตของความสำคัญ
  2. ที่มา
  3. วัตถุประสงค์
  4. การตั้งชื่อ
  • 3. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  • 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. การทบทวนบทเรียน
  3. นิยามศัพท์เฉพาะ
  4. อุปกรณ์
  • 4. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  ประเภทของโครงงาน

  ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับโครงงานก่อน โดยทั่วไปแล้วโครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  • โครงงานค้นคว้าทดลอง
  • โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
  • โครงงานสิ่งประดิษฐ์
  • 1. โครงงานหมายถึงข้อใด?
  • 1. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • 2. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • 3. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
  • 4. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
  • 2. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  • 1. ขอบเขตของความสำคัญ
  2. ที่มา
  3. วัตถุประสงค์
  4. การตั้งชื่อ
  • 3. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  • 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. การทบทวนบทเรียน
  3. นิยามศัพท์เฉพาะ
  4. อุปกรณ์
  • • 1. การเขียนรายงาน
  2. วิธีการศึกษา
  3. เอกสารอ้างอิง
  4. ป้ายประกาศ
  • 5. โครงงานมีกี่ประเภท?
  • 1. 1 ประเภท
  2. 2 ประเภท
  3. 3 ประเภท
  4. 4 ประเภท
  • 6. ประเภทของโครงงานมีอะไรบ้าง?
  • 1. โครงงานประเภททดลอง
  • 2. โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
  • 3. โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • 4. โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี

  • 7. “การทำกาวจากยางขนุน” เป็นโครงงานประเภทใด?่
  • 1. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานประเภททดลอง
  3. โครงงานประเภททฤษฎี
  4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • 8. “การสำรวจพืช” เป็นโครงงานประเภทใด?
  • 1. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานประเภททดลอง
  3. โครงงานประเภททฤษฎี
  4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • 9. “รถเด็กเล่นพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นโครงงานประเภทใด?
  • 1. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานประเภททดลอง
  3. โครงงานประเภททฤษฎี
  4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • 10. “ทฤษฎีจำนวนเฉพาะ” เป็นโครงงานประเภทใด?
  • 1. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานประเภททดลอง
  3. โครงงานประเภททฤษฎี
  4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

  4. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับโครงงาน?
  การแบ่งประเภทของโครงงานโดยทั่วๆ ไปมี 2 ลักษณะ ดังนี้

  โครงงานลักษณะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  โครงงานตามสาระการเรียนรู้เป็นโครงงานที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษาจากเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน มากำหนดเป็นหัวข้อโครงงาน
  โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่มีผู้เรียนสนใจจะศึกษาเรื่องในเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน

  โครงงานลักษณะที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  โครงงานประเภทสำรวจ
  เป็นโครงงานการสำรวจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น

  การสำรวจพืชสมุนไพรในบริเวณโรงเรียน
  การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน
  การสำรวจการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
  การสำรวจการใช้คำยากจากเรื่องพระมหาชนก
  การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ
  การสำรวจสารเคมีที่ใช้ในบ้าน

 7. นางสาวภัทฐิตา เจนจบ พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 8. นางสาวขวัญฤทัย พุ่มจำปา พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 9. นางสาวนิสารัตน์ แก้วเนตร พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 10. นางสาวพรมนัส ชัยมา พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 11. นางสาวศศิภา เจริญ พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

 12. นางสาวลลิตา มะโดด พูดว่า:

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s